Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Trésors d’Axelle (MECOPA GCV)


1. Verkoper


Trésors d’Axelle is de commerciële naam (naam van de winkel) en MECOPA GCV is de naam van de vennootschap gelegen te Pelgrim 43 in 9860 Scheldewindeke (Oosterzele). Marie Axel Coget is de zaakvoerster.

Btw: BE 0897.151.020

 

2. Toepassing


Door het plaatsen van een bestelling, hetzij online, hetzij in de winkel, hetzij via mail, wathsapp, messenger, sms, via telefoon, gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling


Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we expliciet met uitvoering begonnen zijn.

U ontvangt van ons telkens een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief btw en verzendingskosten.  De  verzendingskosten worden telkens apart vermeld.  Mocht er een foutje geslopen zijn in onze  voorraadsysteem en een artikel toch niet meer voorradig is, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.  De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering


Voor leveringen binnen België mag u rekenen op een levering binnen een termijn van 3 à 5 dagen. Voor gepersonaliseerde bestellingen kan de leveringstermijn iets langer zijn naargelang de lopende bestellingen. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra lange leveringstermijnen en extra kosten. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.  Het product moet uiterlijk 14 dagen na bestelling en betaling bij de koper geleverd zijn, indien dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken.  Dit geldt echter niet als de partijen een andere levertermijn hebben afgesproken.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten indien wij dit nodig achten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten en retour


a. Alle klachten betreffende de geleverde waren, de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke moeten omstandig omschreven worden en schriftelijk (per brief, e-mail) aan Trésors d’Axelle (MECOPA) toekomen binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de goederen. Met deze klachten kan enkel rekening gehouden worden mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin ze geleverd werden.

b. Het terugsturen van goederen is volledig ten koste van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. De koper zal Trésors d’Axelle (MECOPA)  eerst inlichten over de klachten alvorens de goederen op te sturen.

c. Geringe of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, finish,… vormen geen grondslag voor klachten.

d. Bij gerechtvaardigde klachten heeft Trésors d’Axelle (MECOPA) de keuze de goederen te crediteren, te herstellen of te vervangen en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de retour.

e. Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

7. Verzakingrecht


In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Trésors d’Axelle (MECOPA) , Pelgrim 43, 9860 Scheldewindeke, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn ( gepersonaliseerde bestellingen) of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

8. Overmacht


Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Prijzen en betaling

 

9.1 Bestellingen dienen proforma betaald te worden.  Betalen kan:

Via overschrijving op het rekeningnummer BE86.7370.4024.6050, via bancontact, via payconic, visa, Ideal, Mollie. Bij betaling via de bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als datum van betaling.  Vanaf dan begint de leveringstermijn pas te lopen.
 

9.2 Niet-tijdige betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 2% per begonnen maand, te rekenen vanaf de factuurdatum en dit met een minimale kost van 10 EUR per maand. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtsweg en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

9.3  Alle kosten door Trésors d’Axelle (MECOPA) gemaakt ter aanmaning tot betaling, zoals daar zijn maar niet beperkt kosten van gerechtsdeurwaarders, advocaten, aangetekende zendingen,…, zullen doorgerekend worden aan de klant.

9.4 Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de drie dagen na ontvangst van de factuur.

9.5 Wij behouden ons het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

9.6 Elke prijs op deze site, betreft de prijs per stuk. Ook indien de foto meerdere artikels toont, of artikels ter illustratie van het bedoelde artikel, kan er geen discussie zijn over deze prijs.

10. Persoonsgegevens


Door te bestellen op de internet site van Trésors d’Axelle (MECOPA), staat de Koper uitdrukkelijk toe over te  gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Trésors d’Axelle (MECOPA) zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. U kan hiervoor met ons contact opnemen via info@tresorsdaxelle.be

In het kader van de hierboven omschreven doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens aan verwerkers verstrekken.

Wij maken gebruik van een verwerker voor volgende zaken:

  • Nieuwsbrief: Mailchimp
  • Joyn klantenkaart

In dergelijk geval zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met deze verwerkers. Dergelijke overeenkomst waarborgt een adequate beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens. Tevens geven wij enkel toestemming aan de  verwerker om de gegevens te gebruiken voor de daarvoor bedoelde en zorgvuldig omschreven doelstelling(en).

Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, om te reageren op juridische procedures, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze producten, diensten en medewerkers te garanderen of om de rechten en eigendommen van ons bedrijf te beschermen.

Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.


12. Elektronisch bewijs


Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

13. Scheidbaarheid


Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht


Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.  Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.

 

AANGEPASTE OPENINGSUREN JULI 2024

Lieve klanten,

Na de drukke maanden mei & juni (beurs, moederdag, vaderdag, communies, jufdankjes, zomer actie en hospitalisatie) is het in juli altijd wat kalmer.

Ik ga het wat rustiger aandoen want ik ben nog steeds snel vermoeid t.g.v. mijn hersenvliesontsteking.

De hele maand juli zal de winkel enkel open zijn in de voormiddag op de gewone openingsdagen ( op andere momenten in samenspraak)

Dank u voor uw begrip,

Fijne vakantie,

liefs Axelle

WINKEL & ATELIER

"Trésors d'Axelle"

Pelgrim 43

9860 Scheldewindeke

OPENINGSUREN WINKEL

MAANDAG: GESLOTEN (rustdag)

DINSDAG: GESLOTEN (werken in mijn borduuratelier)

WOENSDAG: OPEN        10-12:30 / 14-18

DONDERDAG: GESLOTEN (werken in mijn borduuratelier)

VRIJDAG: OPEN            10-12:30 / 14-18

ZATERDAG: OPEN        10-17

ZONDAG: GESLOTEN (rustdag)

-------------------------

ENKEL BEREIKBAAR via 

  • Wathsapp bericht 0475/98.25.02
  • Mail info@tresorsdaxelle.be

van dinsdag t.e.m. zaterdag

GRATIS VERZENDING in BELGIE vanaf 70 € aankoop

Kiest u "GRATIS AFHALEN in de WINKEL" dan worden de verzendingskosten niet aangerekend

Nieuwsbrief

Inschrijven
Aanmelden
© 2013 - 2024 Trésors d'Axelle | sitemap | rss